Privacy verklaring

Inner©Image, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit is niet alleen nodig voor een optimale behandeling, maar ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Verwerking persoonsgegevens
Inner©Image verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
– Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
– Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
– Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
– Inner©Image verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden. Inner©Image ziet er op toe dat dit verbod strikt wordt nageleefd.

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rianke@inner-image.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bron en Toegang tot persoonsgegevens.
– Inner©Image verkrijgt alleen persoonsgegevens die door jou zelf zijn verstrekt. Of met schriftelijke toestemming van jou verkregen worden van derden. Het staat jou vrij, welke informatie je wel of niet wilt verstrekken ter bevordering van de behandeling. Hiermee kan het zijn, dat niet juiste of incomplete informatie de behandelmethode ten ongunstig kunnen beïnvloeden.

– Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. Inner©Image zorgt ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inner©Image neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inner©Image) tussen zit. Inner©Image gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word en Exel voor verwerking van het dossier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inner©Image bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: Het dossier met persoonsgegeven wordt 20 jaar na de laatste behandeling bewaard op regelgeving van WGBO.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inner©Image verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit met Toestemming van jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inner©Image gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inner©Image en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rianke@inner-image.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging Persoonsgegevens
Inner©Image neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rianke@inner-image.nl

Schade
Inner©Image is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Klachtenregeling
– Indien je tijdens de therapeutische behandeling een klacht hebt, wend je dit dan bij voorkeur tot de therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Samen zullen we proberen tot een oplossing te komen.

– Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van S.C.A.G.